​Felhasználás Feltételei Szállásadóknak

 1. A regisztráció és a szállás megjelenítése apartman, vendégház és nyaraló tulajdonosoknak teljesen ingyenes és az is marad!
 2. A jelen felhasználási feltételek a Zodera Bt., (8900 Zalaegerszeg, Ady u. 58; a továbbiakban: Szolgáltató) és a Kiadó Apartman (kiadoapartman.hu és további erre a címre mutató domainek) oldalain elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatás (Szolgáltatás vagy KiadóApartman) regisztrált igénybe vevője (Megrendelő) között jön létre (Szerződés). A regisztrációval létrejövő szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, ezért azokat a Szolgáltató nem iktatja.
 3. Jelen távollevők között kötött Szerződés határozatlan időre jön létre.
 4. A Szolgáltató, a Vendég és a Megrendelő közötti jogviszonynak nem alanya.
 5. A díjmentes szolgáltatást kizárólag magán jellegű szállásadók (apartman/vendégház/szoba/nyaraló tulajdonosok) vehetik igénybe!
 6. A szolgáltatás igénybevétele a regisztrációs ív valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul.
 7. Sikeres regisztrációt követően létrehozásra kerül a Megrendelő saját kezelő felülete (Fiók), melyhez a regisztráció során, vagy a későbbiekben hozzáadott további email címekkel férhet hozzá (Hozzáférés)
 8. Megrendelő a Szolgáltatásra történő regisztrációval egyidejűleg beleegyezik a jelen Felhasználási Feltételek elfogadásába, és tudomásul veszi, hogy a felhasználási feltételek megszegése esetén valamennyi adata és valamennyi általa feltöltött adat és tartalom törlésre kerülhet. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a megrendelő szerződésszegése vagy valamely hatóság utasítására törölte a megrendelő fiókját.
 9. A Megrendelő 1 munkanapon belül köteles minden a Szolgáltató rendszerén történő megkeresésre válaszolni. Ezen határidő elmulasztása esetén a Szolgáltató jogosult a Vendég igényét a Megrendelő előzetes értesítése nélkül és hozzájárulásának hiányában is automatikusan visszautasítani és a Vendég részére más szálláshelyeket kiajánlani.
 10. A Szolgáltató nem felel a Vendég által a Megrendelőnek, vagy más 3. személynek okozott károkért, így különösen a szálláshely tényleges igénybevételének elmaradásáért, továbbá az igénybevétel feltételeinek megsértéséért.
 11. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.
 12. A Megrendelő szerződésszegő magatartása (különösen kapcsolatfelvételre alkalmas lehetőséget jelenít meg, vagy bármely más módon arra ösztönzi az utast, hogy vele a kapcsolatot közvetlenül, a Szolgáltató megkerülésével vegye fel) esetén Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
 13. Megrendelő egy postacímen csak egy hirdetést tölthet fel. Azonos postacímen szereplő több apartmant egy hirdetésben kell feltölteni. Amennyiben Megrendelő azonos postacímen több hirdetést tölt fel, Szolgáltató előzetes figyelmeztetés nélkül jogosult törölni azokat.
 14. Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Megrendelő a szolgáltatás egyes elemére vagy elemeire vonatkozóan olyan kéréssel vagy egyedi igénnyel él Szolgáltató felé, melynek teljesítése Szolgáltató számára aránytalan idő és/vagy költség ráfordítással járna.
 15. A Megrendelőt terheli a teljes felelősség valamennyi hozzáférésükkel/hozzáféréseikkel összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Szolgáltatást Megrendelő a hatályos jogszabályok megsértésével veszi igénybe, és/vagy a Szolgáltatás keretén belül gyaníthatóan jogsértő információ továbbítása vagy bűncselekmény elkövetése történik, akár előzetes értesítés nélkül is törölheti a fiókot és a hozzá kapcsolódó hozzáférést/hozzáféréseket.
 16. A Megrendelő beleegyezik, hogy az általa megadott elérhetőségeire a Szolgáltató reklám célú hirdetéseket küldjön. A Megrendelő bármikor letilthatja az hirdetések fogadását. A Szolgáltató azonban kéri annak figyelembevételét, hogy az alapszolgáltatás hosszú távú, ingyenes működésének feltétele a Szolgáltatás reklámokkal történő támogatása.
 17. Az oldalakon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért vagy a jogszabályoknak való megfelelőségéért, illetve a jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért - beleértve a Szolgáltatónak okozott kár teljes összegét - kizárólagosan a Megrendelő felel; A felhasznált valamennyi képi, szöveges illetve egyéb anyag jogszerűségének biztosítása kizárólag Megrendelő feladata és kötelezettsége.
 18. Megrendelő - a bármely okból - elavult anyagokat köteles 2 héten belül törölni, és legalább 2 havonta egy alkalommal köteles ellenőrizni valamennyi a rendszerben tárolt anyag és információ naprakészségét.
 19. A hozzáférések titkosságának megőrzése teljes mértékben a Megrendelő felelőssége. A Megrendelő köteles a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni fiókja bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértő cselekedetről. A Szolgáltató az adatok illetéktelen személyek tudomására jutásának megakadályozása érdekében a szükséges és rendelkezésére álló technikai megoldásokat alkalmazza, és nem vállal felelősséget a fiókok a Megrendelő tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért.
 20. A Szolgáltatás egyes elemei és a Szolgáltatás egésze (beleértve a kiadoapartman.hu design elemeit) szerzői jogi védelem alatt állnak. A szerzői és jogok összessége a Szolgáltatót vagy a vele e szerződéses kapcsolatban álló harmadik személyeket illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.
 21. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Megrendelő a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult a Megrendelő hozzáférési jogait megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és a Megrendelő által közzé- vagy elérhetővé tett információkat és a fiókot előzetes értesítés nélkül törölni.
 22. Szolgáltató célkitűzése, hogy a Szolgáltatást a lehető legmagasabb színvonalon nyújtsa, azonban a Szolgáltatás - ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért vagy egyéb jogkövetkezményekért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például technikai meghibásodással vagy kimaradással, információ- és/vagy adatvesztéssel) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.
 23. Amennyiben a Megrendelő magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Megrendelő köteles minden, a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni, és köteles a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Megrendelő bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.
 24. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért a Szolgáltató a felelősségét kizárja, minden olyan esetért, amely a rendszer vagy a fiók használata közben keletkezik, ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is.
 25. Megrendelő a látogatóktól kapott személyes adatokat kizárólag a látogató által leírt módon és az abban leírtak teljesítéséig használhatja fel. Nem adhatja át harmadik félnek, a teljesítés után pedig gondoskodik annak megsemmisítéséről
 26. A Megrendelő bármikor jelezheti fiókjának és hozzáféréseinek törlési szándékát, amely esetben a jelen szerződés azonnali hatállyal és automatikusan megszűnik.
 27. Amennyiben a Megrendelő megszegi a jelen Szerződés feltételeit, a Szolgáltató törli a fiókot, amely esetben a jelen szerződés automatikusan és azonnali hatállyal megszűnik.
 28. A Felek a vitás kérdéseket békés úton próbálják meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén mind a helyi, mind a Megyei Törvényszék hatáskörébe tartozó perek esetében a felek egyaránt a Szolgáltató székhelye szerinti illetékességét kötik ki.
 29. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Kiadó Apartman bármely tartalmi elemét, vagy a szolgáltatás egészét bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse, amely esetben a jelen szerződés automatikusan megszűnik.
 30. Jelen Szerződés valamely rendelkezésének esetleges érvénytelensége vagy semmissége nem eredményezi a Szerződés többi rendelkezése érvénytelenségét vagy semmisségét. Amennyiben jelen Szerződés valamely rendelkezése érvénytelen, semmis vagy jogszabályt sértő rendelkezést tartalmaz, ennek orvoslása érdekében a felek haladéktalanul tárgyalást kezdenek a Szerződés olyan módosítására, amely leginkább megfelel a felek eredeti Szerződéses akaratának.
 31. A Szolgáltató bármikor jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról elektronikus üzenet formájában tájékoztatja a Megrendelőt.
 32. Jelen Általános Szerződési Feltételek Megrendelővel való megismertetéséről a Szolgáltató oly módon gondoskodik, hogy az ÁSZF mindenkori hatályos és teljes szövege a kiadoapartman.hu weboldalon közzétételre kerül, illetve a Megrendelő számára a hozzáférés mindenkor biztosított.
 33. Az ÁSZF bármely módosítását a Szolgáltató a változás hatályba lépését legalább 15 nappal megelőzően figyelemfelhívás mellett nyilvánosságra hozza a kiadoapartman.hu weboldalon

Zalaegerszeg, 2018 március 1.

kiadó apartman
© 2011-2019 kiadoapartman.hu