​Felhasználás Feltételei Szállásadóknak

 1. A regisztráció és a szállás megjelenítése apartman, vendégház és nyaraló tulajdonosoknak teljesen ingyenes és az is marad!
 2. A jelen felhasználási feltételek a Zodera Bt., (8900 Zalaegerszeg, Ady u. 58; a továbbiakban: Szolgáltató) és a Kiadó Apartman (kiadoapartman.hu és további erre a címre mutató domainek) oldalain elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatás (Szolgáltatás vagy KiadóApartman) regisztrált igénybe vevője (Megrendelő) között jön létre (Szerződés). A regisztrációval létrejövő szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, ezért azokat a Szolgáltató nem iktatja.
 3. Jelen távollevők között kötött Szerződés határozatlan időre jön létre.
 4. A Szolgáltató, a Vendég és a Megrendelő közötti jogviszonynak nem alanya.
 5. A díjmentes szolgáltatást kizárólag magán jellegű szállásadók (apartman/vendégház/szoba/nyaraló tulajdonosok) vehetik igénybe!
 6. A szolgáltatás igénybevétele a regisztrációs ív valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul.
 7. Sikeres regisztrációt követően létrehozásra kerül a Megrendelő saját kezelő felülete (Fiók), melyhez a regisztráció során, vagy a későbbiekben hozzáadott további email címekkel férhet hozzá (Hozzáférés)
 8. Megrendelő a Szolgáltatásra történő regisztrációval egyidejűleg beleegyezik a jelen Felhasználási Feltételek elfogadásába, és tudomásul veszi, hogy a felhasználási feltételek megszegése esetén valamennyi adata és valamennyi általa feltöltött adat és tartalom törlésre kerülhet. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a megrendelő szerződésszegése vagy valamely hatóság utasítására törölte a megrendelő fiókját.
 9. A Megrendelő 1 munkanapon belül köteles minden a Szolgáltató rendszerén történő megkeresésre válaszolni. Ezen határidő elmulasztása esetén a Szolgáltató jogosult a Vendég igényét a Megrendelő előzetes értesítése nélkül és hozzájárulásának hiányában is automatikusan visszautasítani és a Vendég részére más szálláshelyeket kiajánlani.
 10. A Szolgáltató nem felel a Vendég által a Megrendelőnek, vagy más 3. személynek okozott károkért, így különösen a szálláshely tényleges igénybevételének elmaradásáért, továbbá az igénybevétel feltételeinek megsértéséért.
 11. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.
 12. A Megrendelő szerződésszegő magatartása (különösen kapcsolatfelvételre alkalmas lehetőséget jelenít meg, vagy bármely más módon arra ösztönzi az utast, hogy vele a kapcsolatot közvetlenül, a Szolgáltató megkerülésével vegye fel) esetén Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
 13. Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Megrendelő a szolgáltatás egyes elemére vagy elemeire vonatkozóan olyan kéréssel vagy egyedi igénnyel él Szolgáltató felé, melynek teljesítése Szolgáltató számára aránytalan idő és/vagy költség ráfordítással járna.
 14. A Megrendelőt terheli a teljes felelősség valamennyi hozzáférésükkel/hozzáféréseikkel összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Szolgáltatást Megrendelő a hatályos jogszabályok megsértésével veszi igénybe, és/vagy a Szolgáltatás keretén belül gyaníthatóan jogsértő információ továbbítása vagy bűncselekmény elkövetése történik, akár előzetes értesítés nélkül is törölheti a fiókot és a hozzá kapcsolódó hozzáférést/hozzáféréseket.
 15. A Megrendelő beleegyezik, hogy az általa megadott elérhetőségeire a Szolgáltató reklám célú hirdetéseket küldjön. A Megrendelő bármikor letilthatja az hirdetések fogadását. A Szolgáltató azonban kéri annak figyelembevételét, hogy az alapszolgáltatás hosszú távú, ingyenes működésének feltétele a Szolgáltatás reklámokkal történő támogatása.
 16. Az oldalakon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért vagy a jogszabályoknak való megfelelőségéért, illetve a jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért - beleértve a Szolgáltatónak okozott kár teljes összegét - kizárólagosan a Megrendelő felel; A felhasznált valamennyi képi, szöveges illetve egyéb anyag jogszerűségének biztosítása kizárólag Megrendelő feladata és kötelezettsége.
 17. Megrendelő - a bármely okból - elavult anyagokat köteles 2 héten belül törölni, és legalább 2 havonta egy alkalommal köteles ellenőrizni valamennyi a rendszerben tárolt anyag és információ naprakészségét.
 18. A hozzáférések titkosságának megőrzése teljes mértékben a Megrendelő felelőssége. A Megrendelő köteles a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni fiókja bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértő cselekedetről. A Szolgáltató az adatok illetéktelen személyek tudomására jutásának megakadályozása érdekében a szükséges és rendelkezésére álló technikai megoldásokat alkalmazza, és nem vállal felelősséget a fiókok a Megrendelő tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért.
 19. A Szolgáltatás egyes elemei és a Szolgáltatás egésze (beleértve a kiadoapartman.hu design elemeit) szerzői jogi védelem alatt állnak. A szerzői és jogok összessége a Szolgáltatót vagy a vele e szerződéses kapcsolatban álló harmadik személyeket illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.
 20. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Megrendelő a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult a Megrendelő hozzáférési jogait megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és a Megrendelő által közzé- vagy elérhetővé tett információkat és a fiókot előzetes értesítés nélkül törölni.
 21. Szolgáltató célkitűzése, hogy a Szolgáltatást a lehető legmagasabb színvonalon nyújtsa, azonban a Szolgáltatás - ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért vagy egyéb jogkövetkezményekért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például technikai meghibásodással vagy kimaradással, információ- és/vagy adatvesztéssel) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.
 22. Amennyiben a Megrendelő magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Megrendelő köteles minden, a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni, és köteles a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Megrendelő bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.
 23. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért a Szolgáltató a felelősségét kizárja, minden olyan esetért, amely a rendszer vagy a fiók használata közben keletkezik, ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is.
 24. Megrendelő a látogatóktól kapott személyes adatokat kizárólag a látogató által leírt módon és az abban leírtak teljesítéséig használhatja fel. Nem adhatja át harmadik félnek, a teljesítés után pedig gondoskodik annak megsemmisítéséről
 25. A Megrendelő bármikor jelezheti fiókjának és hozzáféréseinek törlési szándékát, amely esetben a jelen szerződés azonnali hatállyal és automatikusan megszűnik.
 26. Amennyiben a Megrendelő megszegi a jelen Szerződés feltételeit, a Szolgáltató törli a fiókot, amely esetben a jelen szerződés automatikusan és azonnali hatállyal megszűnik.
 27. A Felek a vitás kérdéseket békés úton próbálják meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén mind a helyi, mind a Megyei Törvényszék hatáskörébe tartozó perek esetében a felek egyaránt a Szolgáltató székhelye szerinti illetékességét kötik ki.
 28. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Kiadó Apartman bármely tartalmi elemét, vagy a szolgáltatás egészét bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse, amely esetben a jelen szerződés automatikusan megszűnik.
 29. Jelen Szerződés valamely rendelkezésének esetleges érvénytelensége vagy semmissége nem eredményezi a Szerződés többi rendelkezése érvénytelenségét vagy semmisségét. Amennyiben jelen Szerződés valamely rendelkezése érvénytelen, semmis vagy jogszabályt sértő rendelkezést tartalmaz, ennek orvoslása érdekében a felek haladéktalanul tárgyalást kezdenek a Szerződés olyan módosítására, amely leginkább megfelel a felek eredeti Szerződéses akaratának.
 30. A Szolgáltató bármikor jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról elektronikus üzenet formájában tájékoztatja a Megrendelőt.
 31. Jelen Általános Szerződési Feltételek Megrendelővel való megismertetéséről a Szolgáltató oly módon gondoskodik, hogy az ÁSZF mindenkori hatályos és teljes szövege a kiadoapartman.hu weboldalon közzétételre kerül, illetve a Megrendelő számára a hozzáférés mindenkor biztosított.
 32. Az ÁSZF bármely módosítását a Szolgáltató a változás hatályba lépését legalább 15 nappal megelőzően figyelemfelhívás mellett nyilvánosságra hozza a kiadoapartman.hu weboldalon

Zalaegerszeg, 2018 január 1.

kiadó apartman
© 2011-2019 kiadoapartman.hu